Suresh Bahadur Satyawakta

Date of Birth: Nov 11th, 1923

Son of : Shyam Bahadur & Lakhpati Devi

Married to  Indira Satyavakta June 10th, 1957

Indira Satyawakta:  Date of Birth May 10th, 1938, Passed away on Jan 2nd, 2004

Siblings: Sheoraj, Badi Bua, Choti Bua, Shiv, Neelam, Madhuri, Shambhu, Kusum, Ravindra

Children (3): Sukesh Bahadur, Sunil Bahadur, Sumita (Guria)