Ravindra Bahadur (Robi Sahib)

Dob: Dec 10, 1935

Son of : Shyam Bahadur & Lakhpati Devi

Siblings: Sheoraj Bahadur , Badi Jiji, Choti Jiji, Badla Sahib, Madhuri ji, Neelam ji,
Suresh  Sahib, Surender Bahadur, Kusum ji

Married to  Meera Bahadur Khare  in N. Delhi  (Dec 12, 1969)

Daughter   Priti  Khare Arora, born June 05, 1974
Married to Gagan Arora (Sonu), born Oct, 31, 1973

Grand Children (2) :  Shreya Khare Arora ( Jan 6, 2002), Armaan Khare Arora (Oct 1, 2004)