Brijraj Bahadur (Raje Sahab)

Date of Birth:

Son of: Brij Bahadur (Babu) and Shyama Devi (Nayi Chachi)

Married to:

Children:

Siblings:

- Brijendra Bahadur (Anne Chacha)
- Vijai Bahadur (Bhukkoo Sahab),
- Krishna Bahadur (Kalloo Sahab)
- Sushila Bua,
- Brish Bahadur (Pyare Shahab),
- Ravish Bahadur (Tare Sahab)
- Rai Bahadur (Rai Sahab)