Wedding Day Photo 1940

Wedding Day Photo 1938

Sheoraj Bahadur Khare (aka Hari Babu)
Born: Dec 13th , 1913 Expired:  May 14th ,1979

Son of: Shyam Bahadur

Married to: Chandra Wati Khare

8 Children: 5 Daughter, 3 Sons

Shashi Bala Khare,
Sneh Prabha Khare,
Dinesh Bahadur,
Vibha Khare,
Rakesh Bahadur,
Neena Khare,
Neeta Khare,
Yogesh Bahadur Khare

Sheoraj Bahadur Khare & Family Slideshow