Sukesh Bahadur Satyavakta

Dob: March 29th, 1958

Parents: Suresh Bahadur & Indira Satyavakta

Siblings: Sunil Bahadur Satyavakta, Sunita (Guriya)

Married to: (Late) Jaya, (Second)

Children: Shashank Bahadur Satyavakta (Shubh) – born April 9th, 1987