Brij Bahadur (Babu)

Married to: Shayama Devi (Nayi Chachi)

Children:
- Bijendra Bahadur (Anne chacha),
- Vijai Bahadur (Bhukkoo Sahab),
- Krishna Bahadur (Kallu Sahab),
- Sushila Bua,
- Brish Bahadur (Pyare Sahab),
- Ravish Bahadur (Tare Sahab),
- Brijraj Bahadur (Raje Sahab),
- Rai Bahadur (Rai Sahab)

(Source: Raje Sahab)

From Raje Sahab’s wedding photos