Chandra Kumari (Badi Bua)

Eldest Daughter of : Shyam Bahadur & Lakhpati Devi

Married to Prof. Har Narain Verma of Jabbalpur M.P.

Children (1): Asha was their only daughter married to Prof. Ram Mohan Khare (Bhopal)

Grandson: Pankaj Khare

Siblings : Sheoraj Bahadur , Choti Bua, Shiv (Bade Lalla), Suresh, Neelam, Madhuri, Surender(Shambhu), Kusum, Ravindra  (Robi)