Choti Bua

Legal Name:  Shiv Kumari

Date of Birth:           Died:

Daughter of: Shyam Bahadur & Lakhpati Devi

Brothers: Sheoraj Bahadur, Shiv Bahadur, Surender Bahadur, Suresh Bahadur, Ravindra Bahadur

Sisters: Chandra Kumari, Neelam Ji, Madhuri Saran, Kusum Verma

Married to: Vidurji  Khare (Professor History, Moradabad College)

Children: Popi Bhai Sahib, Bhambhu Bhai Sahib, Ramesh Khare, Mira Khare, Naresh Khare , Munesh Khare, Renu Khare