Brish Bahadur (Pyare Sahab)

Date of Birth:

Son of: Brij Bahadur (Babu) and Shyama Devi (Nayi Chachi)

Married to:

Children:

Siblings:
- Bijendra Bahadur (Anne Chacha)
- Vijai Bahadur (Bhukkoo Sahab),
- Krishna Bahadur (Kalloo Sahab)
- Sushila Bua,
- Ravish Bahadur (Tare Sahab),
- Brijraj Bahadur (Raje Sahab),
- Rai Bahadur (Rai Sahab)