Vijai Bahadur (Bhukkoo Sahab)

Date of Birth:

Son of: Brij Bahadur (Babu) and Shyama Devi (Nayi Chachi)

Married to: Pramla Bahadur

Children: Manish, Sumeet and Namrita

Grand Children:

Siblings:
- Brijendra Bahadur (Anne chacha),

- Krishna Bahadur (Kallu Sahab),
- Sushila Bua,
- Brish Bahadur (Pyare Sahab),
- Ravish Bahadur (Tare Sahab),
- Brijraj Bahadur (Raje Sahab),
- Rai Bahadur (Rai Sahab)