Sushila Khare

Date of Birth: Jan 28th, 1935

Daughter of: Brij Bahadur (Babu) and Shyama Devi (Nayi Chachi)

Married to: Prakash Chandra Khare (Lucknow)

Children: Rohit Khare, Neeru Khare

Rohit Khare is in Muscat, married to Sujata & has a son Rachit.
Neeru Khare is in Delhi, married to Rahul & have a son Rohan.

Siblings:
- Brijendra Bahadur (Anne Chacha)
- Vijai Bahadur (Bhukkoo Sahab),
- Krishna Bahadur (Kalloo Sahab),
- Brish Bahadur (Pyare Sahab),
- Ravish Bahadur (Tare Sahab),
- Brijraj Bahadur (Raje Sahab),
- Rai Bahadur (Rai Sahab)