Bijendra Bahadur (Anne Chacha)

Date of Birth:

Son of: Brij Bahadur (Babu) and Shyama Devi (Nayi Chachi)

Married to: Asha (Bhauji)

Children: Mamta, Munna, Bajrang Bahadur (Bubboo), Meenu Bhatnagar

Siblings:
- Vijai Bahadur (Bhukkoo Sahab),
- Krishna Bahadur (Kallu Sahab),
- Sushila Bua,
- Brish Bahadur (Pyare Sahab),
- Ravish Bahadur (Tare Sahab),
- Brijraj Bahadur (Raje Sahab),
- Rai Bahadur (Rai Sahab)